Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapat

Gizlilik Politikası

1. Çerez

Ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tarayıcılardaki kullanıcılar ile cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyaları çerezleri oluşturmaktadır.

UteMooc olarak,  utemooc.org adlı internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyaret sırasında ve doldurmuş olduğunuz iletişim, talep, onay ve kayıt formları, anketler, psikolojik testler ve kullanmış olduğunuz burs/ücret hesaplama araçları vb. kapsamında ziyaretçilerimizin deneyimlerini geliştirmek adına çerez, piksel ve benzeri teknolojilerden yararlanmaktayız. Bu bakımdan, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından zaman zaman yayımlanan bilumum yönetmelik, tebliğ ve kararlara uygun biçimde çerez kullanımı gerçekleştirilmektedir.

Utemooc olarak her zaman işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nı değiştirmeye, düzenlemeye, yenilerini eklemeye, çıkartmaya ilişkin yetkilerimiz saklıdır. Web sitemiz tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na www.utemooc.org adresinden her zaman ulaşabilirsiniz.

2. Çerezlerin Kullanım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılardan çerezler aracılığıyla temin ettiğimiz verileri aşağıdaki amaçlar için kullanmaktayız:

 • İnternet sitesinin temel fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamak,
 • İnternet sitesinin işlevselliğini arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • Mevcut internet sitesini iyileştirmek ve site üzerinden yeni özellikler sunmak,
 • Sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek ve kişiselleştirilmiş içerikleri sizlere sunmak,
 • Web sitemizin hukuki güvenliğinin teminini sağlamak,
 • İnternet sitesinin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonunu ve analizini yapmak,
 • İnternet sitesi üzerinde performans artırımına gitmek,
 • Siteyi ziyaret edenlerin sayısını tespit etmek ve buna göre performans ayarlarını yapmak,
 • Ziyaretçilerin aradıkları içerikleri bulmalarını kolaylaştırmak,
 • Kullanıcıların oturum bilgilerinin hatırlanmasını sağlamak,
 • Arama sonuçlarının kaydedilmesi suretiyle kullanım kolaylığı sağlamak,
 • İnternet sitesinde çevrim içi olarak sunulan çeşitli içerik ve özelliklerden kullanıcıların yararlanmasını sağlamak,
 • İnternet sitesinde yayınlanan duyuruların ve haberlerin görüntülenmesinin takibini sağlamak,
 • Eğitim ve etkinliklere yönelik sayfaların ziyaretçiler tarafından görüntülenmesinin takibini sağlamak,
 • Kanun kapsamında yayınlanan politika ve metinler ile talep edilen onay formları içeriklerinin ziyaretçilerin erişimine sunulmasını sağlamak.

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sitemizde bizimle ile iletişime geçmek, Bizden (utemooc.org) çeşitli konularda talepte bulunmak, oturum açmak, üye olmak, test ve anketleri cevaplandırmak, UteMooc.org’un sunduğu eğitim hizmetine dair olası kurs ve ücretleri hesaplatmak vb. amaçlarla doldurulan iletişim, talep, üyelik, ziyaret, randevu ve psikolojik formlarda ve testlerde, çeşitli anketlerde kullanıcılarımızın; kimlik bilgilerini (ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yılı, cinsiyet, medeni durum vb.), iletişim bilgilerini (adres, telefon, e-posta adresi vb.), yaşanılan şehir, eğitim ve mesleki durumuna ilişkin bilgilerini (eğitim durumu, bünyesinde bulunulan okul/kurum, meslek, tercih edilecek/öğrencisi olunan/mezun olunan fakülte/bölüm/sınıf bilgisi, birim/unvan, mezuniyet tarihi), kişiye özel bilgilerini girmesi gerekebilir.

İnternet sitemize yaptığınız ziyaretiniz sırasında utemooc.org tarafından çerezler yoluyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5 ve 6. maddelerine uygun biçimde işlenebilecektir.

4. Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle www.utemooc.org internet adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, utemooc.org tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

İnternet sitemizde bulunan çeşitli talep, sorgu, kayıt ve benzeri ekranlar aracılığıyla elde edilen verilere ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için Utemooc tarafından www.utemooc.org adresinde yayınlanan İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni’ne ulaşabilirsiniz.

tr_TR